Auktoriserad revision.

En korrekt utförd revision är den oberoende kraften som ger din verksamhet ett värdefullt kvalitetskvitto och samtidigt ger verktyg att ytterligare stärka dina rutiner. Våra auktoriserade revisorer arbetar med medelstora och stora verksamheter över hela landet.

Offert på revision

Vad innebär revision?

Revisionen är den genomgång som ser över och utvärderar ditt företags rutiner kring ekonomiska händelser. En revision kan utföras med olika syften och syftet avgör vilka rutiner och bland annat ekonomiska händelser som granskas. Oavsett syfte är det en auktoriserad revisors uppgift att utvärdera befintliga rutiner och ge rekommendationer som hjälper dig att upprätta en korrekt dokumentation. När du vänder dig till en auktoriserad revisor är det din garanti för att rekommendationerna du får alltid är grundade på uppdaterade lagar och regler.

Kvalitetsstämpeln för samarbetspartners

Efter genomförd revision av en auktoriserad revisor får du ett utlåtande som berättar hur väl dina rutiner fungerar. Utlåtandet ger dig en översikt över din verksamhet som antingen kan leda dig att genomföra förändringar eller råda dig att fortsätta arbeta på samma säkra linje. Utåt blir revisionen också den kvalitetsstämpel som berättar för andra att du har kontroll på dina ekonomiska dokument och flöden. Ett gott kvitto från en auktoriserad revisor är därför mycket värt för aktörer i din närhet, eftersom det blir en försäkran om kvalitet och trygghet för kunder, kreditgivare, leverantörer, aktieägare och myndigheter. En god kvalitetsstämpel ger dina kunder, både nya och gamla, den grund som de bygger sitt förtroende för dig och din verksamhet på.

Revisorn har tystnadsplikt
och full insikt i regelverk

En auktoriserad revisor är alltid oberoende, har tystnadsplikt och arbetar utifrån de senaste uppdateringarna av lagar och regler. De tre kvaliteterna är grundläggande för att du ska få ut det mesta av din revision. Utifrån dem arbetar en auktoriserad revisor för att din revision ska bli korrekt och för att revisionen ska ge dig verktyg att arbeta förebyggande med företagets ekonomiska riktning. En väl utförd revision identifierar eventuella problem i ett så tidigt stadium som möjligt och föreslår vilken riktning du ska ta för att få smidiga och trygga rutiner i ekonomiarbetet.

Så går revisionsarbetet till

När du påbörjat ditt samarbete med en revisor sker arbetet löpande med vissa hållpunkter som slutar i olika typer av dokumentation och rapporter. Arbetet och revisorn följer ditt företag genom specifika delmoment under året och avslutar räkenskapsåret med en granskning av din årsredovisning. Under årsstämman rapporterar sedan revisorn till dig i egenskap av ägare, och till andra delägare, genom att presentera revisionsberättelsen.

En oberoende samarbetspartner

I uppstarten av samarbetet med din revisor behöver ni etablera en bra kontakt och en relation där du har förtroende för den som ska ta del av ditt företags ekonomi. Här är det viktigt att ni är tydliga mot varandra så att ni båda går vidare med samma uppfattning om vilket arbete som ska genomföras så att era förväntningar på och förståelser för arbetet är desamma. En auktoriserad revisor kommer alltid att vara ett oberoende stöd och en samarbetspartner som ger dig sina reflektioner opåverkade av andra intressen än att din ekonomi ska skötas felfritt och tryggt.

En auktoriserad revisor
med branschkunskap

Ett kontinuerligt arbete med en auktoriserad revisor som har insyn i din verksamhet gör inte bara bokslutet och årsredovisningen lättare, det ger dig också en kontinuerlig sammanfattning av nuet och en inblick i din närmsta framtid. En revisor med kunskap om din bransch gör att din revisor har större förståelse för de utmaningar du möter och du kan i gengäld få en revisor som har erfarenhet av att lösa problem eller lotsa företag som liknar ditt till långsiktig, ekonomisk stabilitet. När du samarbetar med en av våra auktoriserade revisorer ser vi alltid till att du får en oberoende expertis som har uppdaterade djupkunskaper om din bransch.

Det här är Faktor

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning, auktoriserad revision och redovisning för verksamheter över hela Sverige. Med rötterna förankrade på den skånska slätten har vi samlat väl bevarade erfarenheter sedan år 1955. Vi vet vad resan från liten till stor innebär.

Om faktor

Revision

Den revision som utförs av en auktoriserad revisor talar alltid klarspråk. Den tvekar aldrig och lämnar dig aldrig utan rekommendationer för hur du ska ta dig vidare. Alla rekommendationer är alltid välgrundade i aktuella lagar och regler. En auktoriserad revisors främsta uppgift är att alltid se till att dina rutiner uppfyller de krav som finns och att ge dig verktyg för att ytterligare stärka din riktning mot en varaktigt välmående ekonomi.

Kontakta oss

Revisionens
centrala begrepp

Revision

Revision är den oberoende granskning av viss information kring ett företags ekonomi som genomförs av en revisor. Revisionsarbetet innehåller alltid fyra olika delar: överenskommelse kring och planering av arbetet, löpande granskning under räkenskapsåret, granskning av bokslutet och till sist granskning av årsredovisning. Enligt aktiebolagslagen ska all revision genomföras enligt god revisionssed, vilket innebär att revisorn ska vara oberoende, ha tystnadsplikt och tillfredsställande kompetens.

Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor har fullföljt totalt sex år av teoretisk och praktisk utbildning och därefter blivit genomfört ett prov hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat. Titeln auktoriserad revisor är skyddad och ger revisorn rätt att utföra lagstadgad revision. Revisorer som inte uppfyller kraven för titeln auktoriserad revisor kan fortfarande arbeta med revision och använda sig av titeln revisor.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är den rapport som revisorn skriver för att redovisa den utförda revisionen. Revisionsberättelsen ska innehålla flera olika delar: ett uttalande om balansräkningens fastställande, ett beslut om företagets styrelse har ansvarsfrihet under tiden revisionen pågår, företagets räkenskapsår samt en redogörelse för hur revisorn skrivit revisionsberättelsen – alltså vad som är inkluderat, vad som eventuellt inte är inkluderat och i så fall varför. Formalia som organisationsnummer, datum och underskrift av revisor ska också finnas med. Senast fem och en halv månad efter avslutat räkenskapsår ska revisorn lämna revisionsberättelsen till ledningen.

Årsredovisning

Årsredovisningen är den sammanställning av ett räkenskapsår som varje aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar ska göra enlig svensk lag. För att en årsredovisning ska vara fullständig ska den innehålla fyra delar: balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningen måste också följa vissa principer för att uppfylla lagstadgade krav. Principerna är: fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

Räkenskapsår

Räkenskapsåret är tidsperioden som ett företags bokföring förhåller sig till. Tidsperioden är oftast ett kalenderår från januari till december, men kan också se annorlunda ut. Om flera verksamheter ingår i ett företag eller en koncern måste alla ha samma räkenskapsår. Räkenskapsåret avslutas alltid med bokslut och årsredovisning, dagen för avslut kallas balansdag. För en nystartad verksamhet är det av naturliga skäl vanligt att räkenskapsåret inte är samma som kalenderåret, därför kan ett räkenskapsår förlängas för att på sikt stämma överens med kalenderåret. Som längst kan ett räkenskapsår vara 18 månader. Ett räkenskapsår som inte utgörs av ett kalenderår kallas för brutet räkenskapsår, det är vanligt bland till exempel säsongsbundna företag.

Gränsvärden för krav på revision

Kravet på att genomföra revision, också kallad revisionsplikt, gäller inte alla aktiebolag. Om ditt aktiebolag överskrider två av tre gränsvärden två år i rad behöver du genomföra revision det tredje året, annars kan du avsäga dig kravet genom att anmäla det till Bolagsverket. Tänk bara på att du måste anmäla det själv, annars omfattas du av kravet automatiskt.