Vårt engagemang

Så arbetar vi med hållbarhet

På Faktor tror vi att alla kan vara med att bidra till en hållbar framtid för miljön och samhället, och självklart vill vi ta vårt ansvar och bidra till en positiv utveckling. Vi förstår vikten av ekonomisk stabilitet för våra kunder och samhället i stort. Vårt mål är att erbjuda tjänster som inte bara är ekonomiskt fördelaktiga utan också främjar långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål och vi har valt att arbeta med fyra av dem som vi tror är de vi kan påverka mest.

Hos Faktor är hållbarhetsarbetet en integrerad del av vår företagskultur, och vi strävar efter att ligga i framkant för ett miljömedvetet och socialt ansvarstagande företagande.

750+

träd om året

Som en del av vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till skogsförnyelse via David Attenborough Foundation.

93%

rekommenderar Faktor

I vår senaste medarbetarundersökning uppgav 93 procent av våra medarbetare att de skulle rekommendera Faktor som arbetsgivare.

De globala målen

FN:s globala mål, även kända som Agenda 2030 eller de hållbara utvecklingsmålen (SDG), antogs av FN:s medlemsländer i september 2015 och består av 17 mål med 169 underliggande delmål. Målen strävar efter att adressera en rad olika globala utmaningar, som fattigdom, hunger, hälsa, utbildning, jämställdhet, rent vatten, sanitet, förnybar energi, arbete och ekonomisk tillväxt, hållbara städer, ansvarsfull konsumtion och produktion, klimatåtgärder och mer.

Syftet med de globala målen är att skapa en hållbar och inkluderande framtid för alla människor och planeten. De utgör en gemensam plattform för samarbete och handling för att lösa världens mest akuta problem. Varje mål har specifika mål och indikatorer för att mäta framsteg och resultat.

De fyra mål vi valt att utgå från är:

Mål 3.

God hälsa och
välbefinnande

Mål 4.

God utbildning för
alla

Mål 8.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12.

Hållbar konsumtion och produktion

9 av 10

årsredovisningar skickades digitalt

Av alla årsredovisningar vi gjorde för våra kunder under 2023 skickades 89 procent in digitalt.

Hur arbetar Faktor med de fyra målen?

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Lokal ungdomsverksamhet

+-

Vi stödjer flera lokala idrottsklubbar och deras ungdomsverksamhet för att främja en god hälsa och ett aktivt liv.


Varje medarbetares välbefinnande

+-

Vi tror på att varje medarbetares välbefinnande är avgörande för framgång. Vår arbetsplats är utformad för att tillgodose individuella behov, t. ex. genom att erbjuda flexibla och förkortade arbetstider, ergonomiskt anpassade arbetsplatser och möjlighet att arbeta hemifrån för att främja en balanserad livsstil.


Friskvårdsbidrag

+-

Vi sätter våra medarbetares hälsa och välbefinnande i fokus genom att erbjuda generösa friskvårdsbidrag.


HLR-utbildning

+-

Vårt mål under 2024 är att införskaffa en hjärtstartare och att alla medarbetare ska genomföra en HLR utbildning.


Mål 4

God utbildning för alla

Stöd till skolor

+-

Faktor är en stolt partner till organisationen Star for life, vars utbildningsprogram stärker elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Star for life finns idag i 120 skolor i Sydafrika, Namibia och Tanzania, och hittills har drygt 450 000 elever tagit del av Star for Life-metodiken. Faktor är ambassadör för Immanuel Shifdi High School över en treårsperiod, 2024-2026.


Individuella utvecklings- och utbildningsmöjligheter

+-

Faktor har en policy som innebär att arbetsgivaren ska utvärdera och planera individuella utvecklings- och utbildningsmöjligheter tillsammans med varje anställd. Att skapa en motiverande och ständigt utvecklande arbetsmiljö är viktigt för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats idag och i framtiden. Utbildningsplanen diskuteras varje år och utgår från varje enskild anställds erfarenhet, kompetens och målsättning.


Kompetensutveckling

+-

Genom att investera i kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsdelning strävar vi efter att skapa en organisation som är redo att möta framtidens utmaningar och stödja våra kunder på bästa sätt.


Mål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Individuella målsättningar

+-

Vi arbetar för att bygga en inkluderande och anpassningsbar arbetsplats. Vår arbetsmiljö är stödjande och varje individ uppmuntras att bidra med sin unika erfarenhet och perspektiv. Genom medarbetarsamtal får varje anställd möjlighet att själv utforma sina målsättningar.


Mentorskap

+-

Genom en effektiv on-boarding ser vi till att nya medarbetare snabbt känner sig välkomna i teamet och väl insatta i våra värderingar och rutiner. Varje ny medarbetare har alltid en utsedd mentor under sin första tid hos oss.


Rådgivning kring hållbar tillväxt

+-

Vi tror på att dela kunskap och skapa ömsesidig förståelse och arbetar för att utveckla våra kunders förmåga att lyckas i en ständigt föränderlig värld. Genom att erbjuda våra kunder rådgivning för hållbar tillväxt och ekonomisk planering strävar vi inte bara efter att erbjuda professionell service utan också att stärka våra kunders förmåga att fatta välgrundade beslut, vilket är nyckeln till långsiktig framgång.


Arbete mot penningtvätt och osund konkurrens

+-

Vi arbetar aktivt med att analysera våra kunders verksamheter i syfte att skydda dem och samhället från penningtvätt och osund konkurrens. För oss är det viktigt att lagar och regler följs så att alla får samma förutsättningar och på sätt skapa möjlighet till ekonomisk tillväxt.


Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Pappersfri verksamhet

+-

Vi prioriterar digital dokumenthantering för att minska användningen av papper och främja elektronisk kommunikation.


Digitalisering

+-

Vi uppmanar våra kunder att omfamna digitala lösningar för att minska pappersanvändningen för att på så sätt främja en mer hållbar verksamhet.


Källsortering

+-

Vi källsorterar aktivt allt avfall kring vår verksamhet.


Elbilar

+-

För att minska vårt koldioxidavtryck väljer vi elbilar för våra tjänsteresor som ett steg mot en renare och mer hållbar transportlösning.


Arbete hemifrån

+-

Genom att stödja arbete hemifrån minskar vi inte bara transportrelaterade utsläpp utan främjar också flexibilitet i arbetet för våra medarbetare.


Utbildning online

+-

Vi prioriterar online-utbildningar för att minimera behovet av fysiska resor.


Dubbel klimatkompensation

+-

Vi har mätt vårt klimatavtryck enligt Greenhouse Gas Protocol, som är den världsledande standarden för att mäta utsläpp. Detta hjälper oss att identifiera vad vi kan påverka för att minska utsläppen framåt. Vi väljer också att ta ansvar för vår klimatpåverkan och har därför kompenserat för den dubbelt upp genom att bidra till skogsförnyelse via David Attenborough Foundation.

Under 2023 bidrog vi till att ca. 750 träd planterades.


Har du frågor?

Hör av dig om du har funderingar kring Faktors hållbarhetsarbete så berättar vi mer.

Kontakta oss